Odstraňování biologicky rozložitelných odpadů

Image

Biologicky rozložitelný odpad – BRO

Biologicky rozložitelný odpad obecně nazývaný bioodpad, je jakýkoliv odpad, který je schopen aerobního nebo anaerobního rozkladu. Jedná se o všechny kompostovatelné odpady ze zemědělství, myslivosti, rybářství, ze zpracování potravin, dřeva, papíru, papírové a dřevěné obaly, odpady z kožedělného průmyslu apod.

Biologicky rozložitelný komunální odpad – BRKO

Jedná se o kompostovatelné odpady z domácností a jim podobné odpady z živností, úřadů, průmyslu, z veřejné zeleně, z kuchyní a stravoven.

BIO odpad se skladuje v BIO popelnicích

Je to speciální plastová nádoba o objemu 120 litrů nebo 240 litrů, která slouží k ukládání rozložitelných zbytků ze zahrad a kuchyní. Má odvětrávací systém, který dokáže eliminovat na minimum zápach z uloženého obsahu v nádobě. Pokud se jedná o zbytky potravin nebo jiné odpady podléhající rychlému rozkladu a tento odpad se neodváží ke zneškodnění denně, je vhodné ho z hygienických důvodů uchovávat do doby odvozu v chlazených prostorách.

Do BIO popelnice patří

Tráva, seno, sláma, listí, piliny, hobliny, kůra, popel ze dřeva, zbytky z rostlin, plevel, zemina z květináčů, shrabky ze záhonů, odřezky ze stromů a keřů, zbytky zeleniny a ovoce, odpad z kuchyně - pouze rostlinného původu, spadané ovoce, skořápky z vajec, kávové a čajové zbytky, ale jen omezené zbytky jídel ( nikdy ne zbytky tekuté!)

Do BIO popelnice nepatří

Tekuté zbytky jídel, oleje, tuky, odpad z kuchyní živočišného původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a jiné odpady.

Ceník služeb

Cena pro sezonní svoz BIO odpadu – produkce odpadu od 01.04.-30.11.

Objem nádoby

Cena bez DPH

Cena s DPH 21%

120 litrů

Dohodou

Dohodou

240 litrů

Dohodou

Dohodou

Cena je uvedena včetně pronájmu nádoby a svozu 1x14 dní za celé sezonní období.

Cena pro celoroční svoz BIO odpadu – produkce odpadu po celý rok

Objem nádoby

Cena bez DPH

Cena s DPH 21%

120 litrů

Dohodou

Dohodou

240 litrů

Dohodou

Dohodou

Cena je uvedena včetně pronájmu nádoby a svozu 1x14 dní za celý kalendářní rok.

+420296348622

mewa-system@mewa-system.cz

Václavské náměstí 808/66 110 00 Praha 1