Odstraňování nebezpečných odpadů

Image

Odstraňování druhotných surovin

Nebezpečný odpad je odpad, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech nebo nově stanovených dle Nařízení komise EU č. 1357/2014 s vlastnostmi HP 1 – HP 15.

Nebezpečný odpad může mít negativní vliv na životní prostředí, zdraví lidí nebo zvířat. Z těchto důvodů musí být s nebezpečným odpadem nakládáno velice opatrně, v souladu s právními předpisy, s provozním a manipulačním řádem a pouze způsobilou osobou. K nebezpečným odpadům patří rovněž i prázdné obaly od nebezpečných chemických látek.

Nelze tedy s nebezpečným odpadem nakládat stejně či podobně, jako s komunálním odpadem nebo druhotnými surovinami určenými k dalšímu využití a recyklaci. Likvidace je zde možná pouze za pomoci specializované firmy, která má souhlas k nakládání s tímto odpadem a která odpad dále likviduje v souladu s platnou legislativou většinou ve spalovnách nebezpečných odpadů nebo ho dále recykluje.

Staráme se o likvidaci nebezpečného odpadu již několik let a jsme schopni zajistit veškerý proces odstranění tohoto odpadu. Pro nakládání s nebezpečným materiálem jsme plně certifikováni. Naší certifikaci si můžete prohlédnout i na těchto stránkách.

Výčet hlavních vlastností nebezpečného odpadu:

 • HP 1 – Výbušné

 • HP 2 – Oxidující

 • HP 3 – Hořlavé

 • HP 4 – Dráždivé – Dráždivé pro kůži a oči

 • HP 5 – Toxicita pro specifické cílové orgány, toxicita při vdechnutí

 • HP 6 – Akutní toxicita

 • HP 7 – Karcinogenní

 • HP 8 – Žíravé

Mezi nebezpečný odpad můžeme zařadit např.:

 • Laky
 • Barviva
 • Ředidla
 • Baterie
 • Ropné produkty
 • Kyseliny
 • Lepidla
 • Zdravotnický materiál
 • Tiskařské barvy a inkousty
 • Spotřebiče obsahující freony
 • Elektronika
 • Těkavé látky
 • Pesticidy
 • Zářivky
 • Materiál obsahující rtuť

Pokud potřebujete zajistit odvoz nebezpečného odpadu nebo jakéhokoliv jiného odpadu či materiálu, ozvěte se nám. My pro vás zajistíme odvoz a veškeré náležitosti, které jsou potřeba.

+420296348622

mewa-system@mewa-system.cz

Václavské náměstí 808/66 110 00 Praha 1